Samsung Family Hub Frigorifero americano, 4 porte, 200L, 32.990.000 Points